ʻO ka ʻike ka ʻīkoi o ka nohona kanaka. ʻO ka noa o ka ʻike ke kuleana o kēlā kanaka kēia kanaka a ʻo ia kā Ulana mea nui ma ka hoʻohua, hoʻohana, a me ka hoʻolaha aku.

He mau hōʻikeʻike ana kā Ulana, e hōʻikeʻike ʻia ai nā meakanu a mea like paha ma lalo o ka manaʻo nui ʻo Pūlama e hua ai he hōʻikeʻike no ka hula. Ua koho ʻia he ʻehā meakanu no ka hōʻikeʻike mua, ʻoiai, he mea nui ka ʻehā i ka lōkahi.

Minamina

He pūlama keu hoʻi i ka mea e hopohopo ʻia ana i ka nalo loa.

Ua mohala aʻe kēia hōʻikeʻike i ke aloha no ka ʻāina, a me ka hoʻohanohano ʻana i ka ʻāina. He kuanaʻike ua aloha nei i ka ʻāina i pā ai ka nohona ma nā ʻano like ʻole ma Hawaiʻi. He ʻike ʻana kēia, ʻo ka poepoe honua ʻo Papa Honua. No laila ka makemake e hoʻohanohano aku–ʻoiai hoʻokahua ʻia ke kaiaola a me ka moʻomeheu o kānaka ma luna o ua aloha ʻāina nei–he mea hoʻi kēia e lōkahi ai ka pili ʻuhane, ka nohona, a me ke akeakamai––a ʻo ia ka mea e mālama ʻia ai kānaka e ka ʻāina, a ʻo ia kā ke kanaka e pānaʻi aku ai ma ka hoʻohanohano a me ka hāpai ʻana aʻe.

E huakaʻi ʻoe me ke aʻo pū no nā kumu e hōlapu mai ana i ko kākou mau mokupuni, kona mau hopena pāhewa paha, me ka mākaukau i ke ala e lapaʻau ʻia ai ia mau pilikia e hāpai ʻia ai ko Hawaiʻi nei ola.

E nānā mua ʻia ma kēia hōʻikeʻike ke kumu ʻōhiʻa pūlama nui ʻia.

Ma mua o ka luʻu ʻana, eia ke paipai ʻia nei ʻoe, e ka mea kipa, e luʻu mua i kēia mele oli, ʻo "E Hō Mai," na Edith Kanakaʻole. Kāhea ʻia kō ʻaumakua e kōkua ma ka ʻike i kāu e ʻimi ana.

E hō mai ka ʻike mai luna mai ē

O nā mea huna noʻeau o nā mele ē

E hō mai, e hō mai, e hō mai ē

 

Grant us knowledge

Grant us strength

Grant us intelligence

Grant us understanding

Grant us insight

Grant us power

 

Coming soon!

Hala

Coming soon!

Kauila

Kauila

Coming soon!

Ipu